چرا تاچ موبایل کار نمی کند

چرا تاچ موبایل کار نمی کند