تعمیر سامسونگ

خدمات ارائه شده در مرکز تعمیر سامسونگ محدود به دستگاه خاصی نیست و تمامی تولیدات کمپانی سامسونگ را شامل می گردد.