چرا تاچ موبایل کار نمی کند ؟

چرا تاچ موبایل کار نمی کند ؟