گوشی سیم کارت را نمی خواند

چرا گوشی سیم کارت را نمی خواند؟