چرا تاچ موبایل کار نمی کند ؟
سوالات متداول

چرا تاچ موبایل کار نمی کند ؟