چرا گوشی سیم کارت را نمی خواند؟

چرا گوشی سیم کارت را نمی خواند؟